مدیریت امور بین الملل
۱۴۰۰/۵/۳
ساختار بهداشت و درمان كشور اتريش

شاخص هاي حوزه سلامت ( بهداشتي ، درماني و آموزش پزشكي )

(Health Indicators)

شاخص هاي جمعيت شناسي

Demographic indicators

مساحت (كيلومتر مربع)

Area (km2)   82,409 km²

جمعيت

روستايي (درصد)

شهري (درصد)

كل:

Population  

Rural (%): 34.3

Urban (%):  65.7

Total: 8,767,292 (2019)

پويايي جمعيت

در سال:

نرخ تولد خام (درصد)

نرخ مرگ خام (درصد)

نرخ رشد(درصد):

Population dynamics

Year: 2018

Crude birth rate (%) 9.5 births/1,000 population

Crude death rate (%) 9.7 deaths/1,000 population

Growth rate (%):  0.42%

نسبت وابستگي و توزيع سني

توزيع سني - زير 15سال:

توزيع سني - بالاي 65 سال:

نسبت وابستگي (درصد):

Age distribution and dependency ratio

Age distribution (<15 years (%)): 14.0

Age distribution (65+ years (%)):  19.44 % (2018)                                                 

dependency ratio (%):  49.2 (2015)

نرخ باروري كلي (به ازاي هر زن)

در سال:

نرخ:

Total fertility rate (R) (per woman)

Year: 2018

Rate: 1.48

شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي

Socioeconomic indicators

نرخ با سوادي در افراد بالاي 15 سال

سال:

كل(درصد):

مرد(درصد):

زن(درصد):

Adult literacy rate 15+ years

Year: 2017

Total (%): 99

Male (%):

Female (%):

جمعيتي كه دسترسي دائم به منبع آب بهداشتي دارند (درصد):

Population with sustainable access to improved water source (%):  100%

جمعيتي كه دسترسي به بهداشت دارند(درصد):

Population with access to improved sanitation (%):   100%

بيكاران

سال:

نرخ(درصد): 

 

Unemployed

Year: 2019

Rate (%): 4.9 %

شيوع سيگار كشيدن در بزرگسالان بالاي 15 سال

سال:

كل(درصد):

مرد(درصد):

زن(درصد):

Smoking prevalence among adults (aged 15+)

Year: 2016

Total (%): 29.6%

Male (%): 30.9%

Female (%): 28.4%

شاخص هاي هزينه سلامت

Health expenditure indicators

سرانه توليد ناخالص داخلي

نرخ مبادله دلار آمريكا

GDP per capita     50,250 US$ (2018)

US$ exchange rate   1€ (EUR) = 1.1119 US$

سرانه هزينه هاي كلي سلامت

متوسط نرخ مبادله دلار آمريكا

Per capita total expenditure on health   5,227 US$ (2016)

Average US$ exchange rate 1€ (EUR) = 1.1119 US$

سرانه هزينه هاي دولت در زمينه سلامت

متوسط نرخ مبادله دلار آمريكا

Per capita government expenditure on health

3,991 US$ (2018)

Average US$ exchange rate 1€ (EUR) = 1.1119 US$

كل هزينه هاي سلامت به عنوان درصدي از GDP

(درصد):

Total expenditure on health as % of GDP (%): 7.72% (2018)

هزينه هاي عمومي دولت در زمينه سلامت به عنوان درصدي از هزينه هاي كلي سلامت(درصد):

General government expenditure on health as % of total health expenditure (%): 74.75 % (2018)

هزينه هاي پرداخت از جيب به عنوان درصدي از هزينه هاي كلي سلامت(درصد):

Out-of-pocket expenditure as % of total health expenditure (%): 18.92% (2016)

بودجه وزارت بهداشت به عنوان درصدي از بودجه دولت (درصد): 

Ministry of health budget as % of government budget (%)

Year:  €10,15 billion (2015)

شاخص هاي منابع فيزيكي و انساني

(نرخ به ازاي هر 1000 نفر جمعيت)

Human and physical resources indicators

(Rate (R) per 1000 population)

پرسنل در سال:

پزشكان:

پرستاران و ماماها:

دندانپزشكان:

داروسازان:

Personnel in year of:  

Physicians:  5.2 (2017)

Nursing and midwifery: 8.3 (2015)

Dentists: 0.6 (2017)

Pharmacists: 0.27 (2017)

زير بنا در سال:

تختهاي بيمارستاني :

تعداد مراكز و واحدهاي مراقبت بهداشتي اوليه:

Infrastructure in year of: 2017

Hospital beds: 7.4 per 1 000 people

Number of Primary health care units and centers:

شاخصهاي پوشش خدمات مراقبت بهداشتي اوليه

Indicators of coverage with primary health care services

جمعيتي كه به خدمات سلامت محلي دسترسي دارند

سال:

كل (درصد):

شهري (درصد):

روستايي (درصد):

Population with access to local health services

Year: 2017

Total (%) 100

Urban (%) 68.1.  

Rural (%) 31.9

شيوع جلوگيري از بارداري (درصد):

سال:

Contraceptive prevalence (%) 63%

Year: 2015

مراقبت مادران

سال:

پوشش مراقبتهاي دوران بارداري (درصد):

تولدهاي انجام يافته توسط پرسنل بهداشتي ماهر (درصد)

Maternal care

Year: 2017

Antenatal care coverage (%): 100%

Births attended by skilled health personnel (%): 98.4

كودكان زير يكسال كه در سال جاري  واكسينه شده اند:

ب. ث. ژ (درصد):

سه گا نه (درصد):

واكسن فلج اطفال خوراكي (درصد):

واكسن سرخك (درصد):

هپاتيت ب (درصد):

 

 

One year- old immunized in this year with:

BCG- (Bacille Calmette-Guerin) (%): 0 (BCG vaccination has been stopped since 1990)

DPT3 (Three doses of combined Diphtheria-Pertussis-Tetanus Vaccine (%):   90 (2017) / 87 (2016)

OPV3

(Three doses of Oral Polio-vaccine) (%): 87% (2016)

Measles vaccine (%) 95 (2016)

HBV3

(Three doses of Hepatitis Vaccine (%):

زنان باردار واكسينه شده با 2 دوز يا بيشتر از والكسن كزاز (درصد):

Pregnant women immunized with two or more doses of tetanus toxoid (%):

شاخصهاي وضعيت سلامت

Health status indicators

(سالهاي) اميد به زندگي در بدو تولد

كل :

مرد :

زن :

سال:

Life expectancy at birth (years)

Total: 81.9

Male: 79.4

Female: 84.2

Year: 2017

نوزادان با كم وزني هنگام تولد(درصد):

سال:

Newborns with low birth weight (%):  6.9

Year: 2016

كودكان كم وزن(درصد):

سال:

Children under-weight (%):

Year:

نرخ مرگ و مير پيش از تولد:

(به ازاي 1000 تولد)

سال:

Perinatal mortality rate:

(Per 1000 total births)

Year:

نرخ مرگ و مير نوزادان:

(به ازاي 1000 تولد زنده)

Neonatal mortality rate: 2.2 (2017)

(Per 1000 live births)

نرخ مرگ و مير شيرخواران:

(به ازاي 1000 تولد زنده)

Infant mortality rate: 3.4 (2018) 

(Per 1000 live births)

نرخ مرگ و مير زير 5 سال

(به ازاي 1000 تولد زنده)

Under-5 mortality rate: 3.6 (2017)

(Per 1000 live births)

نرخ مرگ و مير مادران:

(به ازاي 100000تولد زنده)

سال:

Maternal mortality rate: 3

(Per 100,000 live births)

Year: (2016)

شيوع بيماريها

Prevalence of Diseases 

نام و درصد بيماريهاي شايع:

Names & percentage rate of common diseases: 

• 13.8 % malignant tumors

• 10.8 % cardiovascular diseases

نام و درصد بيماريهاي خاص و صعب العلاج :

Names & percentage rate of special diseases and

Incurable diseases:  39.8 % cardiovascular diseases

                                 • 24.3 % malignant tumours

شاخصهاي منتخب بيماري

Selected morbidity indicators

مالاريا

موارد گزارش شده (تعداد):

Malaria Risk free area

Number of reported cases (N): 0

سرخك

موارد گزارش شده (تعداد):

ميزان بروز (نرخ):

Measles

Number of reported cases (N): 95 cases (2018)

Incidence rate (R): 10/8

همه انواع سل

موارد گزارش شده (تعداد):

ميزان بروز (نرخ):

All forms of tuberculosis

Number of reported cases (N):  710 (2016) 

Incidence of tuberculosis (per 100,000 people):8.2 (2016)

مننژيت

موارد گزارش شده (تعداد):

Meningococcal meningitis

Number of reported cases (N): 37 (2016)

ايدز

تعداد برآورد شده PLHIV :

تعداد افرادي كه گزارش شده ARTدريافت كرده اند (تعداد):

پوشش درمان (درصد):

AIDS    prevalence rate: 0.1% (2017)

Estimated number of PLHIV (N): 7,400 (2017)

Reported number of people receiving ART (N):

Treatment coverage (%):

هپاتيت B

موارد گزارش شده (تعداد):

ميزان بروز (نرخ):

Hepatitis B

Number of reported cases (N): 1,225 (2017)

70 (acute), 626 (chronic) and 529 (unknown)

Incidence rate (R): 14

0.8 (acute), 7.1 (chronic) and 6 (unknown)

تاریخ به روز رسانی: 1399/04/04
تعداد بازدید: 187
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal